مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی- [اخبار پایگاه]
جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی 94/03/04 انتصاب رئیس جدید مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۲۰ | 

سرکار خانم دکتر منیژه متولیان عضو شورای عالی مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی با اخذ بیشترین آرا در جلسه شورای عالی مرکز تحقیقات که با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر حاجی میر اسماعیل، معاون محترم بهداشت دانشگاه جناب آقای دکتر جنیدی، معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر موسوی برگزار گردید، به سمت ریاست مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی منصوب گردیدند.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=112.30612.54161.fa
برگشت به اصل مطلب