مرکز تحقیقات علوم داروئی رازی

خانم دکتر آسیه حسینی
پست الکترونیکhoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com
شماره تلفن80703142
رشته تحصیلیسم شناسی - دارو شناسی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۱۳

[ برگشت به فهرست افراد ]