دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء و ارکانخانم دکتر منیژه متولیانخانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com

خانم دکتر منیژه متولیان


خانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com
آقای دکتر علی محمد شریفی


آقای دکتر سید وحید شتاب بوشهری


vshetabgmail.com
آقای دکتر سعید مهرزادی


mehrzadi.siums.ac.ir, sa_mehrzadiyahoo.com
آقای دکتر وحید نیکویی


vahidnikouigmail.com
خانم دکتر سپیده صفری


sp1safarigmail.com, safari.siums.ac.ir
خانم دکتر کوثر باقرزادهخانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com
خانم دکتر کوثر باقرزاده


خانم دکتر سپیده صفری


sp1safarigmail.com, safari.siums.ac.ir
آقای دکتر سعید مهرزادی


mehrzadi.siums.ac.ir, sa_mehrzadiyahoo.com
آقای دکتر وحید نیکویی


vahidnikouigmail.com

خانم سیمین صفدری
مسئول دفتر

siminsafdariyahoo.com
خانم ندا تکیه معروف
کارشناس

neda.maroofgmail.com
خانم صفورا ترکاشوند
کارشناس


آقای دکتر وحید سیاوشی


Vahid_Siavashiut.ac.ir

امیر دربندی آذر


خانم مهدیه السادات قیاثی