دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضاء و ارکانخانم دکتر منیژه متولیانخانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com

خانم دکتر منیژه متولیان


خانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com
آقای دکتر علی محمد شریفی


آقای دکتر سید وحید شتاب بوشهری


vshetabgmail.com
آقای دکتر سعید مهرزادی


mehrzadi.siums.ac.ir, sa_mehrzadiyahoo.com
آقای دکتر وحید نیکویی


vahidnikouigmail.com
خانم دکتر سپیده صفری


sp1safarigmail.com, safari.siums.ac.ir
خانم دکتر کوثر باقرزاده


خانم دکتر اعظم حسین زاده


Hoseinzadeh.aiums.ac.ir

خانم دکتر آسیه حسینی


hoseini.asiums.ac.ir; asiehhosseinigmail.com
خانم دکتر کوثر باقرزاده


خانم دکتر سپیده صفری


sp1safarigmail.com, safari.siums.ac.ir
آقای دکتر سعید مهرزادی


mehrzadi.siums.ac.ir, sa_mehrzadiyahoo.com
آقای دکتر وحید نیکویی


vahidnikouigmail.com
خانم دکتر اعظم حسین زاده


Hoseinzadeh.aiums.ac.ir

خانم سیمین صفدری
مسئول دفتر

siminsafdariyahoo.com
خانم ندا تکیه معروف
کارشناس

neda.maroofgmail.com
خانم صفورا ترکاشوند
کارشناس


آقای دکتر وحید سیاوشی


Vahid_Siavashiut.ac.ir

خانم مهدیه السادات قیاثی