دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Citation Indices from GS

AllSince 2013
Citations37472630
h-index2624
i10-index8265
افیلیشن های  استاندارد مرکز تحقیقات

مرکز تحقیقات علوم دارویی رازی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.


Razi Drug Research Center,
Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.